Μαλακή ξυλεία Αμερικής

Southern Yellow Pine (Πιτς-πάιν)
Ποιότητα SAP – Prime and Better
Πάχη (mm): 25, 50, 75
Πλάτη (mm): 100, 150, 200, 250, 300
Μήκη (m): 2.45 – 6

Douglas Fir (Oregon Pine)
Ισόβενο και Πλατύβενο
Πάχη (mm): 50, 75
Μήκη (m): 2.45 – 6